پاک سازی صورت

پاک سازی صورت چیست؟ چرا باید پاک سازی صورت را انجام داد؟