میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ چیست؟ تا چه اندازه در از بین بردن جای جوش موثر است؟