پاک کردن تاتو ابرو

آیا می شود اثر تاتو ابرو را از بین برد؟ زوش های پاک کردن تاتو ابرو چیست؟