فیبروز ابرو

فیبروز ابرو چیست؟ تفاوت آن با تاتو ابرو چیست؟